OASIS KAI TAK

住宅
Location: Kai Tak Developer: - Year: 2019