OASIS KAI TAK

Residential
Location: Kai Tak Developer: - Year: 2019